Label

Bertamu Kepada Ayatullah al-Burujurdi

Terjemahan dari Kitab Limadha Akhtartu Madhhab Ahlul-Bait AS karya Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki  [Edisi Pertama, Cetakan Halab, Syiria, 1402 H]

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pusaka yang berharga; Kitab Allah dan Itrah Ahlul Baitku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tak akan tersesat selama lamanya. Dan keduanya  tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di telaga Kautsar, di Hari Kiamat kelak”. (H.R. Sahîh Muslim jilid 7, hal 122. Sunan ad-Darimi jilid 2, hal 432. Musnad Ahmad jilid 3, hal 14, 17, 26 dan jilid 4, hal 371 serta jilid 5, hal 182 dan 189. Mustadrak al-Hakim jilid 3, hal 109, 147 dan 533, juga dalam kitab-kitab induk -hadis yang lain)

Sikap Imam Akbar Ayatullah al-Burujurdi Terhadap Kami 

Apabila berita kesulitan hidup kami sampai kepada Sayyid Syarafuddin RH, dia mengutus surat kepada Ayatullah al-'Uzma Sayyid al-Husain al-Tabataba'i RH dan menerangkan keadaan kami. Lalu Ayatullah Burujurdi menolong kami. Pada hakikatnya dialah yang menyokong kami di dalam menyampaikan mazhab yang benar daripada Allah, Rasul dan itrahnya yang disucikan AS (‘Alayhimus Salam). Begitulah juga Sayyid Syarafuddin RH yang telah memainkan peranan yang tidak kurang juga pentingnya. Karena itu kami membuat keputusan untuk melawat Iraq dan Iran karena sebab-sebab tertentu.

Lawatanku ke Iraq

Pada tahun 1370H/1950M, dengan taufik Allah SWT aku dapat menziarahi makam-makam yang suci di Iraq. Aku juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan para ulama dan para mujtahid yang mulia, dengan penuh kemesraan yang aku tidak dapat membayangkannya.

Bandar Baghdad

Di Baghdad aku menjadi tamu kepada Sayyid al-Sadr, Perdana Menteri Iraq. Sepanjang aku di Baghdad, aku berjumpa dengan kebanyakan ulama di Baghdad seperti Allamah Sayyid Hibat al-Din al-Syarastani, Sayyid Ali Naqiyy al-Hadiri, Ustaz Ahmad Amin, pengarang buku al-Takamul fi l-Islam dan lain-lain.

Bandar Kazimiyyah Yang Mulia

Aku juga berjumpa dengan para ulama di Kazimiyyah seperti al-'Allamah Ahmad al-Kisywan, al-'Allamah al-Sayyid 'Ali al-Sadr, al-'Allamah al-Sayyid Muhammad al-Mahdi al-Isfahani al-Kazimi, al-'Allamah Syaikh Marzah Ali Zanjani dan lain-lain.

Bandar Karbala al-Muqaddasah

Di bandar ini aku menjadi tamu kepada al-'Allamah al-Sayyid al-'Abbas al-Kasyani. Aku juga sempat berjumpa mujtahid Sayyid Mirza Hadi al-Khurasani, Mujtahid al-Sayyid al-Hasan Aghamar, Mujtahid Syaikh Muhammad al-Khatib, Mujtahid Mahdi Syirazi, Mujtahid Muhammad Ridha al-Asfahani al-Hai'ri, Mujtahid Sayyid Muhammad al-Tahir al-Bahrani, Sayyid Murtadha dari keluarga Tabataba'i, al-'Allamah Syaikh Muhammad 'Ali dari keluarga Syibawaih, Sayyid al-Milani, Syaikh Ja'far al-Rasyti dan lain-lain.

Bandar Najaf al-Asyraf

Di Najaf aku menjadi tamu kepada Ayatullah al-'Uzma Sayyid al-Muhsin al-Hakim al-Tabataba'i. Semasa di Najaf aku berjumpa para mujtahid yang masyhur seperti Ayatullah al-'Uzma Sayyid Mirzah 'Abdu l-Hadi Syirazi, Ayatullah al-'Uzma Sayyid Mahmud al-Syahrudi, Ayatullah al-'Uzma Sayyid Abu l-Qasim al-Khu'i. Ayatullah Sayyid al-Husain al-Hamami, Ayatullah Sayyid Mirzah Agha al-Istahbanani, Ayatullah al-'Uzma Syaikh Muhammad al-Hasan al-Muzaffar, Ayatullah Syaikh Muhammad al-Baghdadi, Ayatullah Agha Bazrak al-Tahrani, Al-'Allamah 'Abdu l-Muhsin Ahmad al-Amini, Syaikh Nasrullah al-Khalkhali dan lain-lain lagi. Mereka menghormatiku sesuai dengan kedudukanku. Kemudian aku pulang dengan penuh kegembiraan.

Lawatanku ke Iran

Aku meninggalkan Iraq menuju ke Iran untuk menziarahi malam Imam Ridha AS dan bertemu dengan Marja' Taqlid Ayatullah al-'Uzma Sayyid Agha Husain al-Thabataba'i al-Burujurdi. Aku berjumpa dengannya di bandar Qom al-Muqaddasah. Aku mendapatinya seorang yang tenang, mempunyai kehebatan dan keistimewaan tertentu. Dia menghormatiku sejajar dengan kedudukanku. Dan aku kembali dengan senang hati.

Aku menyadari bahwa kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia Islam dan individu-individu yang masyhur datang menziarahinya. Walaupun begitu mereka tidak dibenarkan berjumpa dengannya secara terus-menerus. Ini disebabkan kesibukannya melayani urusan Muslimin. Dia telah memberi kepadaku hadiah yang sesuai dengan kedudukannya dan kedudukanku. Selamat sejahtera di hari dia dilahirkan dan selamat sejahtera di hari dia dimatikan dan selamat sejahtera di hari dia dibangkitkan.

Bandar Qom al-Muqaddasah

Sepanjang aku berada di sini, aku sempat berjumpa dengan para mujtahid yang masyhur seperti Ayatullah Sayyid Muhammad al-Hujjah, marja' taqlidAyatullah Sayyid Sadr al-Din Sadr, Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi al-Khunsari, Ayatullah Sayyid Syahabuddin Najafi al-Mar'asyi, Ayatullah Sayyid Kazim Syariat Madari, Ayatullah Sayyid Muhammad Ridha Gulpaigani, Ayatullah al-'Uzma Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Khumaini. Ayatullah Syaikh Mirzah Ahmad Isytiani, Ayatillah Syaikh Muhammad al-Ghurawi Kasyani dan lain-lain.

Bandar Khurasan

Di Khurasan aku menziarahi makam Imam Ridha AS. Aku berjumpa marja' taqlid yang termasyhur Ayatullah al-'Uzma Muhammad al-Hadi al-Milani dan lain-lain. Aku begitu gembira dengan layanan dan sambutan mereka yang begitu mesra yang layak dengan kedudukanku. Aku meneruskan khidmatku untuk menyebarkan mazhab Ahlu l-Bait AS. Meskipun aku menghadapi berbagai-bagai  tekanan yang menyedihkan. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah SWT, karena Dia sebaik-baik wakil, sebaik-baik maula dan sebaik-baik pemberi pertolongan. La haula wala Quuwata illabillahi l-'Azim.

Kepada pengemban risalah, Sayidina Muhammad,  penutup para nabi, kepada shahibul wilayah, khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin 'Ali Bin Abi Thalib As, kepada para Imam al-Haq, keturunan Nabi Saw, yang disucikan dan diberkati, kepada para wakil mereka, para ulama dan mujtahid, yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu mereka, kepada setiap penulis yang objektif dan mempunyai pikiran tajam serta semangat yang tinggi dalam membela mazhab dan agama. Aku berharap, mereka menerima persembahan ini, tanpa memandang kekeliruan penaku dan penyimpangan langkah kakiku. Lantaran, seseorang kendati telah mencapai kedalaman makrifat, dan meski telah melakukan penelitian yang cermat pada apa yang ia tulis dan kumpulkan, ia tetap tidak terbebas dari kekeliruan karena ia memang tidak terjamin bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Sesungguhnya 'ishmah (kesucian dari kesalahan dan kekeliruan) hanyalah milik Allah dan orang-orang yang telah dipelihara-Nya dari kesalahan dan kekeliruan, seperti para nabi dan para imam dari keluarga Nabi Saw. Aku juga berharap pahala yang banyak dari Allah Swt dan hendaknya Dia mematikanku dalam keadaan berpegang teguh kepada wilayah Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib As dan para Imam Maksumin As dari keturunannya yang suci, serta menjadikan buku ini sebagai bekalku kelak di hari Kiamat, yaitu pada hari harta dan anak-anak tiada berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Amin! 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar