Label

Khutbah Imam Ali As Tentang Rahasia Dirinya


Diriwayatkan oleh Salman al-Farisi dan Abu Dhar daripada Amir al-Mukminin a.s bahawa beliau a.s berkata:

Wahai Salman, Allah berfirman di dalam Surah al-Baqarah (2):45 "(wa ista'iinuu bi- al-Sabri wa al-Salaati), maka al-Sabr "kesabaran" adalah Muhammad (fa-al-Sabr Muhammadun) dan al-Salaat "sembahyang" adalah wilayahkku (al-Salaat wilaayati).

Lantaran itu, Dia berfirman "wa inna-ha la-kabiiratun" artinya: "Sesungguhnya ia adalah berat" dan Dia tidak berfirman: Inna-huma "sesungguhnya kedua-duanya". Kemudian Dia berfirman: Illaa 'alaa al-Khaasyi'iin "kecuali mereka yang khusyuk". Dia telah mengecualikan ahli wilayahku (fa-stathnaa ahla wilaayati al-Ladhiina istabsaruu bi-nuuri hidaayati).

Wahai Salman, kami adalah rahsia Allah yang tidak disembunyikan (nahnu sirru llahi al-Ladhi la yukhfaa) dan cahaya-Nya yang tidak terpadam (wa nuuru-hu al-Ladhi la yutfaa).

Nikmat-Nya yang tidak dapat dibalas (wa ni'matu-hu al-Ladhi la tujzaa). Awal kami adalah Muhammad, pertengahan kami adalah Muhammad dan akhir kami adalah Muhammad (awwalu-naa Muhammad wa ausatu-naa Muhammad wa aakhiru-naa Muhammad). Sesiapa yang telah mengetahui kami, maka dia telah menyempurnakan agama yang lurus (fa-man 'arafa-naa fa-qad istakmala al-Diina al-Qayyim). Wahai Salman, wahai Jundub, aku dan Muhammad pada masa dahulu adalah satu cahaya , kami bertasbih sebelum orang lain bertasbih (kuntu wa Muhammad nuuran nusabbi-hu qabla al-Musabbihaat).

Kami bercahaya sebelum makhluk (wa nasyriq qabla al-Makhluqaat), maka Allah telah membahagikan cahaya itu kepada dua: Nabi Mustafa dan Wasi Murtadha (fa-qassama llhu bi-dhaalika al-Nuura nisfaini: Nabiyyun Mustafa wa wasiyyun murtadha), maka Allah a.w berfirman kepada yang separuh (al-Nasf): Jadilah kamu Muhammad (kun Muhammadan) dan kepada yang separuh lagi (al-Nasf): Jadilah kamu Ali (kun 'Aliyyan). Tidak ada komentar:

Posting Komentar